เป็นองค์กรแห่งความสุข ที่สามารถขับเคลื่อนภารกิจด้านการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

1. ดำเนินการจัดสวัสดิการในสถาบันและชุมชน
2. ให้บริการสวัสดิการสังคมและฟื้นฟูศักยภาพให้คนไร้ที่พึ่งอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมขององค์กรเครือข่ายในการจัดสวัสดิการให้แก่คนไร้ที่พึ่ง

 
  1. จัดสวัสดิการแก่คนไร้ที่พึ่งตามมาตรฐาน
  2. จัดกระบวนการพัฒนาฟื้นฟูศักยภาพผู้รับการสงเคราะห์ และพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ
  3. ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมขององค์กรเครือข่ายในการจัดสวัสดิการแก่คนไร้ที่พึ่ง
 
  1. เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการอย่างมีมาตรฐาน
  2. เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับการพัฒนาและฟื้นฟูศักยภาพอย่างมีประสิทธิภาพ
  3. เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถกลับคืนสู่ครอบครัวและสังคม
  4. การคืนผู้ใช้บริการสู่ครอบครัวและชุมชนได้