กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

กระบวนงานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง

 

กระบวนงานคุ้มครองคนขอทาน

 

กระบวนการประสานส่งต่อ

 

พื้นที่รับผิดชอบ 8 จังหวัด