ภารกิจความรับผิดชอบ


1. ให้การสงเคราะห์แก่ผู้ใช้บริการ ด้านปัจจัย 4 การดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดเพื่อให้ผู้ใช้บริการ
    พึ่งตนเองได้

2. ให้บริการด้านสังคมสงเคราะห์ และการให้คำแนะนำปรึกษาแก่ผู้ใช้บริการ

3. ให้การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม ให้แก่ผู้ใช้บริการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการ
    สามารถอยู่ร่วมกับบุคคลในสังคมได้อย่างมีความสุขตามอัตภาพ

4. ให้การฟื้นฟูและพัฒนาทักษะด้านเศรษฐกิจพอเพียง อาชีวบำบัด ให้แก่ผู้ใช้บริการ ตามความเหมาะสม

5. ประสานงานเครือข่ายให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดบริการสวัสดิการสังคมแก่ ผู้ใช้บริการ