กฏหมายที่เกี่ยวข้อง


 พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2557
 พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559
 พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551