มูลนิธิบ้านทับกวาง(ภูมิพฤกษ์)

 

 

              การจัดตั้งมูลนิธิฯ เริ่มจากการได้รับเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา (คุณวรรษมณ  ลิขิตสกุลชัย) จำนวน 200,000.-บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
ทับกวาง จึงได้นำเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา จำนวน 200,000 บาท เพื่อเป็นทุนเริ่มแรกในการจัดตั้งมูลนิธิฯ โดยใช้ชื่อว่า “มูลนิธิบ้านทับกวาง(ภูมิพฤกษ์)”

 วัตถุประสงค์
 • สนับสนุนกิจการของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง
 • เพื่อช่วยให้ผู้รับการสงเคราะห์ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย จิตใจและสังคม ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและรู้จักพึ่งพาตนเอง
 • สนับสนุนกิจกรรมทั่วไปในการให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่งอื่นๆ สนับสนุนการศึกษา
 • อบรม วิเคราะห์ วิจัยที่เกี่ยวกับงานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง ส่งเสริมและสนับสนุนในการดำเนินงาน ของสถานคุ้มครองฯ ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์หรือร่วมมือกับองค์การกุศลอื่นๆ
 • เพื่อสาธารณประโยชน์ ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด
รายชื่อคณะกรรมการมูลนิธิ
         ตำแหน่ง
 • ดร.นัธทวัฒน์  โสดานิล
 • นายคณิต  ภาสะฐิติ
 • นางวิบูลย์ศิริ  บุญพัฒน์
 • นายสมหมาย  แดงประเสริฐ
 • นายสมศักดิ์  อัตถะสัมปุณณะ
 • นายโกศล  จั่วกี่
 • นายชัยวัฒน์  ปรชัยเจริญไพศาล
 • พล.ต.นิวัติ  สุวรรณรัตน์
 • นายภิรมย์  หมื่นวงศ์
 • นายเจริญ  อัศวรุ่งเรืองชัย
 • นายปฐมภพ  เจนเกียรติฟู
 • นายวินัย  สว่างอารมณ์
 • นายพีระพันธ์  ศรีสุโข
 • พ.ต.อ.นันท์มนัส  พิพัฒน์โชติกร
ประธานมูลนิธิฯ
รองประธานมูลนิธิฯ
รองประธานและรักษาการเหรัญญิกมูลนิธิฯ
กรรมการมูลนิธิฯ
กรรมการมูลนิธิฯ
กรรมการและประชาสัมพันธ์
กรรมการมูลนิธิฯ
กรรมการมูลนิธิฯ
กรรมการมูลนิธิฯ
กรรมการและรักษาการเลขานุการมูลนิธิฯ
กรรมการมูลนิธิฯ
กรรมการมูลนิธิฯ
กรรมการมูลนิธิฯ
กรรมการมูลนิธิฯ