สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง  จังหวัดสระบุรี เดิม เป็นสถานสงเคราะห์ฯ สังกัดกรมประชาสงเคราะห์
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์  จัดตั้งตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมคนขอทาน พ.ศ. 2484 มีหน้าที่ควบคุมดูแลและฝึกอาชีพให้แก่คนเร่ร่อน ขอทาน ที่ได้รับไว้ตามมาตรา 7
แห่ง พ.ร.บ. ควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2484 เปิดดำเนินการตั้งแต่ วันที่ 28 กรกฎาคม 2523

          ต่อมากระทรวงฯ ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557 จึงเป็นสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
ทับกวางสระบุรี  ที่ได้รับคนไข้จิตทุเลา  ที่ไม่มีญาติรับอุปการะอีกแห่งหนึ่งปัจจุบันดำเนินการมาเป็นเวลา 35 ปี