คุณสมบัติการเข้ารับอุปการะ คุณสมบัติการเข้ารับอุปการะ

1. เป็นบุคคลสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
2. ต้องมีความสมัครใจ
3. ไม่อยู่ระหว่างต้องหาว่ากระทำผิดอาญา หรืออยู่ระหว่างการสอบสวนของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือถูกดำเนินคดีอาญา
4. เป็นผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
     - ที่อยู่อาศัย
     - สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง หรือบกพร่องความสามารถ ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้
     - ขาดผู้ดูแล และให้การช่วยเหลือ
5. สามารถช่วยเหลือคนเองได้ในกิจวัตรประจำวัน
6. ไม่พิการทุพพลภาพจนไม่สามารถดูแลตนเองได้หรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ