ประกาศ


รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2565
งบทดลอง กันยายน 2565
งบทดลอง สิงหาคม 2565
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อประกวดราคาจัดซื้อพัสดุประเภทอาหารเลี้ยงดูผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
งบทดลอง กรกฎาคม 2565
งบทดลอง มิถุนายน 2565
งบทดลอง พฤษภาคม 2565
งบทดลอง เมษายน 2565
งบทดลอง มีนาคม 2565
งบทดลอง กุมภาพันธ์ 2565
งบทดลอง มกราคม 2565
งบทดลอง ธันวาคม 2564
งบทดลอง พฤศจิกายน 2564
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานในสถานคุ้มครองฯ
งบทดลอง ตุลาคม 2564
งบทดลอง กันยายน 2564
งบทดลอง สิงหาคม 2564
งบทดลอง กรกฎาคม 2564
งบทดลอง มิถุนายน 2564
งบทดลอง พฤษภาคม 2564
งบทดลอง เมษยน 2564
งบทดลอง มีนาคม 2564
งบทดลอง กุมภาพันธ์ 2564
สรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563
งบทดลอง มกราคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อเข้าปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนปฏิบัติงานธุรการ/พัสดุ
งบทดลอง ธันวาคม 2563
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนปฏิบัติงานธุรการ/พัสดุ และเจ้าหน้าที่สนับสนุนปฏิบัติงานช่วยงานพยาบาล
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนปฏิบัติงานธุรการ/พัสดุ
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนปฏิบัติงานช่วยงานพยาบาล
งบทดลอง พฤศจิกายน 2563
งบทดลอง ตุลาคม 2563
งบทดลอง กันยายน 2563
งบทดลอง สิงหาคม 2563
งบทดลอง กรกฎาคม 2563
งบทดลอง มิถุนายน 2563
งบทดลอง พฤษภาคม 2563
งบทดลอง เมษายน 2563
งบทดลอง มีนาคม 2563
ประกาศ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเหมาบุคคลภายนอก
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนปฏิบัติงานธุรการ/พัสดุ
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างทางลาดผู้พิการ และถนน คอนกรีตภายใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
งบทดลอง กุมภาพันธ์ 2563
งบทดลอง มกราคม 2563
งบทดลอง ธันวาคม 2562
งบทดลอง พฤศจิกายน 2562
งบทดลอง ตุลาคม 2562
งบทดลอง กันยายน 2562
งบทดลอง สิงหาคม 2562
งบทดลอง กรกฎาคม 2562
งบทดลอง มิถุนายน 2562
งบทดลอง พฤษภาคม 2562
งบทดลอง เมษายน 2562
งบทดลอง มีนาคม 2562
ประกาศฯ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์
งบทดลอง กุมภาพันธ์ 2562
งบทดลอง มกราคม 2562
งบทดลอง ธันวาคม 2561
งบทดลอง พฤศจิกายน 2561
งบทดลอง ตุลาคม 2561
รายละเอียดบัญชีงบทดลอง กันยายน 2561
งบทดลอง กันยายน 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
งบทดลอง สิงหาคม 2561
งบทดลอง กรกฎาคม 2561
งบทดลอง มิถุนายน 2561
งบทดลอง พฤษภาคม 2561
งบทดลอง เมษายน 2561

ประกาศสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์

ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ 5/2561 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

งบทดลอง มีนาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2
งบทดลอง กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง เรื่องรับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ประกาศสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
งบทดลอง มกราคม 2561
งบทดลอง ธันวาคม 2560
งบทดลอง พฤศจิกายน 2560
งบทดลอง ตุลาคม 2560
ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุประเภทอาหารจัดเลี้ยงดูผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2561
งบทดลอง กันยายน 2560
งบทดลอง สิงหาคม 2560
งบทดลอง กรกฏาคม 2560
งบทดลอง มิถุนายน 2560
งบทดลอง พฤษภาคม 2560
งบทดลอง เมษายน 2560
งบทดลอง มีนาคม 2560
งบทดลอง กุมภาพันธ์ 2560
งบทดลอง มกราคม 2560
ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุประเภทอาหารจัดเลี้ยงดูผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2560